CLWB GARDDIO DREFACH FELINDRE

GARDENING CLUB

Llwybrau Hyrwyddedig

Gweler ynghlwm taith gerdded newydd hyrwyddedig a gynhyrchwyd yn ddiweddar gan dîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Sir Ceredigion. Er efallai nad ydy’r daith yn lleol i’ch cartref, rydych yn derbyn yr e-bost yma fel rhan o amcan y cyngor i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd yn bodoli ar draws y sir.

Hawliau tramwy cyhoeddus yw’r prif ddull i’r cyhoedd gael mynediad i gefn gwlad. Trwy codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sy’n bodoli yr ydym yn gobeithio annog mwy o bobl i fynd allan i mwynhau harddwch a llonyddwch y sir maent yn byw ynddi, gan ddod a manteision iechyd, economaidd, amgylcheddol a teithio’n actif.

Y mae’r dolenni ar waelod yr e-bost yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd cerdded/marchogaeth/beicio ychwanegol yn y sir, sut i greu teithiau eich hun gan ddefnyddio’r map rhyngweithiol, sut i roi gwybod am faterion yn electroneg drwy’r dudalen adrodd broblemau a sut y gallwch chi gymryd rhan wrth ofalu am eich hoff lwybrau.


Promoted Routes

Please see attached a new promoted walk/ride recently produced by Ceredigion County Council's Public Rights of Way team. This walk/ride may or may not be local to where you live; however you are receiving this email as part of the Councils objective to raise awareness of the opportunities that exist on a county wide basis.

Public Rights of Way are the prime means of accessing the countryside and by raising awareness of the opportunities that exist it is hoped that this will encourage more people to get out and enjoy the beauty and tranquillity of the county they live in, bringing with it health, economic, environmental and active travel benefits.

You may also find the links at the bottom of the email useful; these provide information on other walking/riding opportunities in the county, how to create your own routes using the interactive map, how to report issues electronically via the problem reporting webpage and how you can get involved in looking after and promoting your favourite paths.

 

CYMERWCH RHAN

Dilynwch y ddolen at wefan Mabwysiadu Llwybr y Cyngor i gael mwy o wybodaeth:

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/arfordirchefngwlad/rightsofway/cynllun-meddiannu-llwybr/Pages/default.aspx

MYND AM DRO/REIDIO BEIC A MARCHOGAETH YNG NGHEREDIGION

Dilynwch y dolenni isod i weld y cyfleoedd sydd i fynd am dro a marchogaeth yn eich ardal chi.

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/arfordirchefngwlad/archwilio-ceredigion/crwydro-a-farchogi/Pages/default.aspx http://www.discoverceredigion.co.uk/Cymraeg/Pages/default.aspx

CYNLLUNIO EICH SIWRNEIAU

Mi aiff y ddolen isod â chi at y map rhyngweithiol sy'n dangos pa lwybrau sy'n agored yn y sir.

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/arfordirchefngwlad/rightsofway/definitivemap/Pages/hawliautramwymap.aspx

ADRODDWCH PROBLEMAU DROS Y WE

Dilynwch y ddolen isod er mwyn adrodd unrhyw broblemau ar ein rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus.

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Preswyliwr/Cysylltwch-a-ni/Adrodd-Problem/Pages/default.aspx

 

GET INVOLVED

Follow the link to the Council’s Adopt a Path webpage for more information:

https://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/coastcountryside/rightsofway/adopt-a-path-scheme/Pages/default.aspx

WALKING/RIDING OPPORTUNITIES AVAILABLE IN CEREDIGION

Follow the links below to find walking and riding opportunities in your area.

https://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/coastcountryside/exploring-ceredigion/walks-and-rides/Pages/default.aspx

http://www.discoverceredigion.co.uk/English/Pages/default.aspx

PLAN YOUR OWN ROUTE/S

The link below will take you to the interactive map that identifies which paths are open and available in the county.

https://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/coastcountryside/rightsofway/definitivemap/Pages/row.aspx

REPORT YOUR ISSUES ONLINE

Follow the link below to report any issues you encounter on our network of public paths

https://www.ceredigion.gov.uk/English/Resident/Contact-Us/Problem-Reporting/Pages/default.aspx